Christelijk
basisonderwijs in
Bergen op Zoom

LES OP MAAT

Uw kind krijgt elke dag les in rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Tijdens deze lessen worden de kinderen in kleinere groepen verdeeld voor uitleg die past bij het niveau van het kind. Daarbij werken we groepsdoorbrekend. Iedere dag sluit uw kind voor deze vakken aan bij de groep van zijn of haar niveau. Door de vaste wisselmomenten, een strakke aanpak en schoolbreed dezelfde uitleg en regels, gaat er geen onderwijstijd verloren en is er aandacht voor ieder kind. De lessen worden gegeven door alle leerkrachten van de school. Zij werken nauw met elkaar samen om een lesprogramma op maat voor uw kind samen te stellen en aan te bieden.

MaSTERklas

Sommige kinderen leren zo gemakkelijk, dat zij een eigen lesprogramma nodig hebben. Dit programma volgen ze één keer per week in de MaSTERklas. Hier worden ze uitgedaagd met andere lesstof, bijvoorbeeld schaken, programmeren of het leren van een andere taal. In de klas wordt de leerstof, die al gemakkelijk voor hen is, verkort, zodat zij niet onnodig hoeven te oefenen. Zo blijft leren leuk en spannend!
Ook in de eigen groep heeft de leerkracht aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid.

LEERPLEINEN

Leren doen onze leerlingen niet alleen in de schoolbanken. Op de leerpleinen brengen we de verschillende vakken op een ontspannen manier bij elkaar. Daardoor gaan leerlingen begrijpen waarom ze van alles moeten leren en dat maakt leren leuk!
Op het Leerplein Koken komen rekenen, taal, gezondheid en woordenschat bij elkaar, terwijl op het Leerplein Techniek leerlingen enthousiast gemaakt worden voor de techniek van de 21ste eeuw, zoals programmeren en het werken met een 3d-printer. Muziek, dans en toneel is het thema van het Leerplein Talenten. Daar kunnen de kinderen ontdekken waar zij goed in zijn en zich leren te uiten. Lekker bewegen kan buiten op het Leerplein Bewegen, waar leerlingen in onze beweegtuin aan bootcamp activiteiten meedoen, en hun lichamelijke gezondheid gestimuleerd wordt.

TAAL- EN LEESONDERWIJS

Lezen is leuk en het is goed voor de taalontwikkeling van het kind. Bovendien, hoe jonger je bent, hoe makkelijker je een taal leert. Dat begint al op de peuteropvang in onze school. De allerjongste kinderen beginnen hier aan een taalprogramma dat we op basisschool De Grebbe voortzetten. Daardoor leren de kinderen eerder lezen en leren ze goed Nederlands schrijven en spreken. In onze schoolbibliotheek kunnen kinderen elke week kinderboeken lenen. Er is zelfs een aparte afdeling voor de peuters. De leerkracht helpt bij het kiezen van een boek voor in de klas. Omdat we samenwerken met de bibliotheek van Bergen op Zoom kunnen kinderen ook boeken op school lenen om thuis te lezen en zijn er lessen die het leesplezier vergroten. Veel lezen maakt dat kinderen beter presteren op school en… het is nog leuk ook!

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Voor een doorgaande leerlijn werken we nauw samen met peuteropvang De Grebbe. Er is veel overleg tussen de peuteropvang en onze basisschool en we stemmen onze programma’s op elkaar af. Wij geloven dat ouders en school samen één zijn. We worden ondersteund door Onderwijsambassadeurs, ouders die u helpen met vertalen en voorlichting geven over de school, meedoen aan verschillende (religieuze) feesten en activiteiten op school.
De lessen beeldende vorming, dans, drama en muziek worden gegeven in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. Samen met hen organiseren we gedurende het schooljaar een programma met culturele activiteiten. Dat gebeurt in samenwerking met theater De Maagd en het Markiezenhof. Voor het leesonderwijs werken we samen met bibliotheek Markiezaat in Bergen op Zoom.